Általános Szerződési Feltételek


I. Szolgáltatói adatok:

Szolgáltató: Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2024 - Chemplex Kft.
Székhelye: 5100 Jászberény, Ipartelep út 13.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: 16-09-021205

Adószáma: 13030117-2-16
E-mail címe: kapcsolat@gepedvanhozza.hu

II. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2024 - Gépész Szalon - Chemplex Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
2. A Szolgáltató a Cooltix on-line jegyértékesítő rendszert (a továbbiakban: Rendszer) alkalmazza A Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2024 - Gépész Szalon elnevezésű eseményre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Cooltix Rendszerében listázott Rendezvény belépőjegyeinek értékesítését biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

3.1. A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során egyéni, vagy pedig a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.

3.2. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.

4. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, Felhasználóra, továbbá minden olyan természetes és jogi személyre kiterjed, aki / amely a Rendszer bármely elemét bármilyen formában, illetve célból felhasználja.

5. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító, számlázó partnereink, sem pedig egyéb alvállalkozók tevékenységére.

6. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan megküldött renelés visszaigazolás és az elektronikus számla vásárlási adatai igazolják.

7.1. A Szolgáltatás technikai és jogi korlátairól:

7.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

7.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

7.4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

7.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

7.7. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

8. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.gepedvanhozza.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

9. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

10. Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatással összefüggésben Felhasználó oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett azon károkért, amelyek a Felhasználó oldalán merülnek fel.

11. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Szolgáltató Rendszerének használat során kifejtett mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó Felhasználói oldalon történő tárolásából, illetőleg a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

12. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

III. Szolgáltatás igénybevétele során keletkező jogviszonyok:

1. A Felhasználó a rendezvény szervezőjével (a továbbiakban marad: Szolgáltató) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vesz, tevékenysége és felelőssége a rendezvény szervezésére és lebonyolítására korlátozódik. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató felelősséget vállal a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között, amelyben a Szolgáltató vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a belépőjegy ellenértékét.

2. Ezen III/1. pontban nevezett jogviszony a Szolgáltató és a Felhasználó (illetve a jegy mindenkori birtokosa) között jön létre.

3. Szolgáltató a saját aloldalára felvitt adattal, rendezvénnyel kapcsolatban felősséget vállal. www.gepedvanhozza.hu

4. A belépőjegyek szabadon átruházhatók. A Felhasználó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és a Rendezvény házirendjét elfogadta, továbbá a Rendezvényre történő beléptetéskor ténylegesen belépő nevét igazolja a Szolgáltató ügyfélregisztrációs pultjánál.

5. A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Szolgáltató a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

7. A Szolgáltató fenntarthatja a jogot az előadások programjában, illetve a Rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra.

8.1. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el, és annak megvalósulásáért Szolgáltató a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Szolgáltató által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A belépőjegyek árán felül - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani -, a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

8.2. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. Szolgáltató jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

8.3.A Rendezvény esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Szolgáltató köteles a www.gepedvanhozza.hu oldalon is folyamatosan szerepeltetni.

9. A belépőjegyek árán felül a belépőjegyek megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

10. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

10.1. Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.

11.1 A jegyekre vonatkozó speciális szabályok:

11.2. A jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

11.3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a jegyen található kódot a Szolgáltató a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizze, ellenőrzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetil Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

12. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

13. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

14. Amennyiben a különböző forrásból származó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következő sorrendben kell eljárni:

Elsődlegesen: A Szolgáltató által meghirdetett közlemény(ek),

Másodlagosan: A Rendezvény hivatalos házirendje

Harmadlagosan: A belépőjegyeken megtalálható információk

Negyedlegesen: ÁSZF

15.1. Harmadik felek közreműködése:

15.2. Jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyok kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegyekre érvényesek, minden további, a vásárlással érintett esetben létrejövő jogviszonyra az abban közreműködő partnereink Általános Szerződési feltételei irányadóak:

www.szamlazz.hu/szamla/aszf

cooltix.hu


IV. A vásárlás menete

1. A Cooltix rendszerének használatához készült ÁSZF az irányadó.

2. Felhasználó vásárlói kosárba teheti azt a jegyet, amit meg kíván megvásárolni.

3. Felek között a belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot online fizetési partnerünk oldalán, fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a Cooltix jegyvásárlási rendaszerben, továbbá a fizetési és számlázási partnereink által küldött visszaigazoló e-mailekben.

3.1. Fizetés után egyből elkészül a letölthető e-számla.

3.2.1. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.2. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.1. A belépőjegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik.

5.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5.3. Szolgáltató jogosult kedvezmények meghatározására a jegyárból.V. Elállás, garanciális rendelkezések

1, Az online fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg.

2. A Belépőjegy visszaváltásának / cseréjének elsődleges kötelezettje a rendezvényt szervező Szolgáltató.

3. Írásban közölt Felhasználói panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles Szolgáltató érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. A szóban közölt szóbeli panaszt Szolgáltatónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

VI. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, esetleges jogviták

1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2. Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Rendszer használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.


3.1. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

- kapcsolat@gepedvanhozza.hu

3.2. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

- Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

- Határon átnyúló jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ http://fogyasztovedelem.kormany.hu/efk

3.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

5. Minden, itt meg nem határozott esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

VII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Felhasználó által a honlap használata során közölt adat illetve információ felett a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.